Архів за місяць: Лютий 2017

Рекомендації МОН України

Методичні рекомендації МОН України щодо організації навчання і перевірки знань з питань охорони праці

Організація навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах

Методичні матеріали

Методичні рекомендації та додатки (скачати)

 Методичні матеріали розроблені на допомогу загальноосвітнім навчальним закладам (далі – навчальні заклади) усіх типів та форм власності у проведенні навчання і перевірки знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу та з метою приведення нормативно-правових актів з охорони праці, що діють у галузі освіти, у відповідність до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005   № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (зі змінами) (далі – Типове положення).

  1. Загальні положення

 1.1. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності (далі – ОП та БЖД) учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах проводяться відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.07.2006 за № 806/12680 (зі змінами) (далі – Положення про навчання) та Положення  про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за № 969/6160 (зі змінами).

1.2. Навчання і перевірка знань з  ОП працівників навчальних закладів проводиться з урахуванням Типового положення.

1.3. У навчальних закладах галузі освіти і науки поряд з навчанням з ОП проводиться навчання і перевірка знань з питань БЖД – комплексної системи знань про захищеність життя і діяльності особистості, суспільства та життєвого середовища від небезпечних факторів природного і штучного характеру.

1.4. Методичне забезпечення навчання і перевірки знань з ОП та БЖД сприятиме поліпшенню профілактичної роботи щодо безпеки навчання і праці.

1.5. Керівники навчальних закладів, їх заступники, відповідальні за охорону праці та безпеку життєдіяльності, а також працівники, які проводять інструктажі з учнями з ОП (майстри, інструктори трудового навчання, учителі трудового навчання) та БЖД (учителі фізики, хімії, біології, інформатики, фізичного виховання, керівники гуртків тощо), проходять навчання і перевірку знань з ОП та БЖД на базі методичних підрозділів органів управління освітою, яким підпорядкований навчальний заклад. За наявності фінансування навчальний заклад може організовувати навчання зазначених вище категорій працівників у регіональних навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти. Програма навчання з ОП та БЖД затверджується наказами керівників відповідних установ.

Усі інші працівники проходять навчання з ОП та БЖД в навчальних закладах за місцем роботи за програмами, що затверджені керівниками навчальних закладів.

1.6. Працівники, до службових обов’язків яких входить робота підвищеної небезпеки (електрики, сантехніки тощо), при прийнятті на роботу проходять спеціальне навчання та перевірку знань з ОП стосовно конкретних виробничих умов, періодична перевірка їх знань проводиться в терміни, що зазначені у відповідних нормативно-правових актах, але не рідше одного разу на рік.

1.7. У навчальних закладах, що надають загальну середню освіту, навчання учнів з питань охорони життя, здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, попередження побутового травматизму тощо здійснюється під час вивчення предмета «Основи здоров’я». Обсяги, зміст навчання та форми перевірки знань учнів визначаються відповідними навчальними планами і програмами.

1.8. Навчання учнів вимогам безпеки та правил поведінки під час навчально-виховного процесу та у повсякденному житті проводиться також у вигляді інструктажів з ОП та БЖД.

  1. Організація навчання, перевірки знань з ОП та БЖД працівників

2.1. Організація навчання працівників з ОП та БЖД покладається на заступника керівника навчального закладу, відповідального за роботу з охорони праці.

2.2. Терміни проведення навчання та перевірки знань, програма навчання, склад комісії з перевірки знань з ОП та БЖД затверджується наказом керівника навчального закладу.

2.3. Перевірка знань працівників з ОП та БЖД проводиться у формі усного опитування (за білетами), тестування за допомогою технічних засобів (авто-екзаменатори, комп’ютери, модульні тести тощо), за допомогою письмових творчих робіт за тематикою ОП та БЖД.

2.4. Особи, які показали незадовільні знання, повинні пройти повторне навчання і  перевірку знань протягом місяця.

3. Проведення інструктажів з питань охорони праці з працівниками

3.1. Проведення інструктажів з питань охорони праці з працівниками навчальних закладів проводиться відповідно до Типового положення.

3.1.1. Вступний інструктаж з охорони праці з працівниками проводиться до початку роботи в навчальному закладі.

Реєстрація вступного інструктажу з охорони праці проводиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з працівниками (додаток 1).

3.1.2. Усі інші інструктажі з охорони праці з працівниками  – повторний, позаплановий, цільовий проводяться відповідно до Типового положення і реєструються в спеціальному журналі, що зберігається у особи, на яку наказом керівника навчального закладу покладено обов’язки відповідального за проведення інструктажів з охорони праці (додаток 2).

  1. Проведення інструктажів з питань БЖД з учнями

4.1. Інструктажі з БЖД проводяться відповідно до Положення про навчання з метою набуття навичок застосовувати знання у практичному житті, їх програми містять питання особистої безпеки та безпеки оточуючих згідно з напрямом проведення заходів, розробляються безпосередніми керівниками робіт або заходів і не вимагають обов’язкових інструкцій з БЖД. Такі інструктажі можна проводить у вигляді інформацій про небезпеки, лекцій, бесід з наступною перевіркою навичок, ігрових тренінгів тощо. У кожному конкретному випадку вчитель, майстер (інструктор) або особа, яка проводить інструктаж з БЖД, обирає свої методи, форми і засоби проведення таких інструктажів.

4.2. Програми вступного та первинного інструктажів затверджуються керівником навчального закладу.

4.3. Реєстрація вступного інструктажу з БЖД проводиться у журналі обліку навчальних занять за рекомендованою формою, що наведена в       додатку 3.

4.4. Реєстрація інструктажів з БЖД (первинний, позаплановий, цільовий) проводиться в окремому журналі, що зберігається у кожному кабінеті, лабораторії, спортзалі та іншому навчальному місці (додаток 4).

  1. Проведення інструктажів з охорони праці з учнями

5.1. Інструктажі з охорони праці з учнями проводяться:

вступний – перед початком занять з трудового навчання в навчальній майстерні, кабінеті виробничого навчання, лабораторії  навчального закладу або у разі екскурсії на виробництво;

первинний на робочому місці – на першому занятті з трудового навчання на початку навчального року;

первинний перед виконанням навчального завдання, пов’язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо;

позаплановий – при порушенні учнями вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо.

5.2. Інструктажі з охорони праці в навчальному закладі проводить керівник робіт – вчитель трудового навчання, майстер (інструктор) виробничого навчання.

5.3. Реєстрація інструктажів з питань охорони праці з учнями проводиться:

вступний, первинний на робочому місці та позаплановий – у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (додаток 2), який зберігається у кожній лабораторії, кабінеті виробничого навчання, майстерні навчального закладу, де проводиться трудове навчання;

первинний перед виконанням навчального завдання, пов’язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо, – у журналі обліку навчальних занять на сторінці про запис теми уроку з трудового навчання.

5.4. Первинний на робочому місці, позаплановий інструктажі з охорони праці завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці особою, яка проводила інструктаж.

У навчальному закладі необхідно мати:

журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці для працівників (додаток 1);

журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці (первинний, повторний, позаплановий, цільовий) для працівників;

журнал реєстрації інструктажів з охорони праці (вступний, первинний, позаплановий) для учнів у кожному кабінеті, лабораторії, майстерні (додаток 2), де проводиться трудове навчання;

журнал реєстрації інструктажів з БЖД з учнями (первинний, позаплановий, цільовий) у кожному кабінеті, лабораторії, спортзалі тощо.

НЕТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ РОБОТИ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

15 лютого на базі відділу освіти Томаківської райдержадміністрації, при підтримці педагогічного колективу Китайгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів, проведено районне методичне об`єднання класних керівників на тему «Нетрадиційні форми роботи класних керівників», у якому взяли участь 11 педагогів із 9 навчальних закладів і двох філій.
Теоретичний блок « Форми організації виховної роботи класних керівників з учнями Китайгородсвької ЗОШ І-ІІІ ступенів презентувала заступник директора з навчально – виховної роботи Олійник Я.С.. Вона познайомила колег, у рамках відео дайджесту « Через ідеї, пошуки, знахідки до успішної особистості», з практичними набутками педагогів школи, з креативними формами їх діяльності, а також надала певні методичні рекомендації випускника закладу.
Практичний психолог Бойко М.О. провела з педагогами тренінг « Як уникнути емоційного вигорання класного керівника», який допоможе колегам відновити моральний, психологічний і духовний рівень професійної
До розмови долучилася методист методичної служби відділу освіти Ібрагімова В.І., керівник районного методичного об`єднання класних керівників Євлаш Т.В., які накреслили перспективи у роботі класних керівників на лютий – травень 2017 року, надали методичні рекомендації.

Матеріали РМО.

Оновлення програм для базової загальної середньої освіти

Оновлення програм для базової загальної середньої освіти

Міністерство освіти і науки України спільно з платформою EdEra закликають взяти участь в оновленні програм для 5-9 класів: обирайте предмет і долучайтеся! Єдина умова – дотримання простих правил. Всі ваші пропозиції будуть передані робочим групам, до яких входять вчителі-практики, науковці та представники МОН. Після кожного етапу буде оприлюднено всі пропозиції з поясненнями: що враховано, а що – ні. Графік проекту – тут.

РОЛЬ ПЕДАГОГІВ ТА БАТЬКІВ У ВИХОВАННІ ГРОМАДЯНИНА, ПАТРІОТА УКРАЇНИ

09 лютого 2017 року проведено ІД – конференцію із заступниками директорів з виховної роботи на тему «Роль педагогів та батьків у вихованні громадянина, патріота України, зорієнтованого на загальнолюдські цінності». До роботи долучилися методисти методичної служби відділу освіти Пилипчинець О.С., Марченко Л.Б., заступник директора з виховної роботи Чумаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Біліченко Н.І.

Тема конференції, участь у якій взяли представники 11 навчальних закладів і однієї філії, стосувалася ефективної взаємодії педагогічної і батьківської спільноти щодо виховної діяльності. Матеріали про співпрацю вчителів і батьків, результативності роботи та перспективі діяльності розміщено на блозі Н.І. Біліченко «Аргумент».

Не менш важливим було і питання взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми та надання допомоги тим, хто постраждав від цього злочинного явища.

В ході роботи конференції торкнулися питання актуальних конкурсів, умов їх проведення та термінів їх виконання; інформацій відповідного напрямку і планування роботи  заступників директорів з виховної роботи та класних керівників на лютий – березень 2017 року

Торгівля людьми – соціальна проблема сучасності

06-07 лютого 2017 року у м. Дніпро громадська організація « Промінь Дніпро» за підтримки  Міжнародної організації з міграції організувала і провела семінар – тренінг                  «Взаємодія суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, щодо надання допомоги та захисту осіб, які постраждали від торгівлі людьми», у якому взяли участь і представники служб та відділів райдержадміністрації Томаківського району – старший дільничний офіцер поліції Томаківського відділення поліції, капітан поліції Рванець О.В., заступник головного лікаря КЗ « Томаківська ЦРЛ» ДОР» Білан І.Є., завідуючий сектором у справах сімейної, гендерної політики та оздоровлення дітей ІСЗН Томаківської райдержадміністрації Спіріна Л.М., провідний спеціаліст з опіки та піклування служби у справах дітей Максименко О.В., начальник відділу соціальної роботи Томаківського районного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Івахненко М.І., методист методичної служби відділу освіти Ібрагімова В.І.

Під час дводенного семінару – тренінгу на тему « Мультидисплінарний підхід до виявлення, ідентифікації та надання комплексної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми», тренери Олена Моргун і Анна Браткова донесли інформацію щодо поняття торгівлі людьми, її елементи, масштаби, причини, етапи, форми; про групи ризику, які можуть стати наживою для шахраїв. До розмови зі спеціалістами, які дотичні до вищезазначеного питання, долучилися Рахманов В.Р., завідувач сектору у справах сімейної та гендерної політики управління забезпечення соціальних гарантій, Тоначев С.Є., очільник організації, яка ідентифікує потерпілих від торгівлі людьми, допомагає у їх розшуку і поверненню на Україну.

Представники організацій, що певною мірою пов`зяні з питанням профілактики торгівлі людьми, виявлення осіб , які  потерпіли від торгівлі чи встановлення статусу, отримали законодавчу базу з вищезазначеного питання, спланували спільні дії з метою попередити явище, яке набуває поширення як у світовому масштабі, так і на Україні, зокрема – на Дніпропетровщині.

Торгівля  людьми – соціальна проблема сучасності. Вона має назви – « біле рабство», « торгівля людьми», « контрабанда людьми». Складна економічна ситуація в Україні, високий рівень безробіття, недосконалість законодавства та правова необізнаність громадян сприяють поширенню цього страшного явища.

Як не стати живим « товаром», як вберегти від трудової чи сексуальної експлуатації рідних, знайомих чи й незнайомих людей.

Зайдіть на сайт Migrant info, поспілкуйтесь з представниками соціальних служб, зважте свої запити і можливості, не будьте безпечні !

За оцінкою ООН кожного року в світі продають від 2 до 4 млн людей. Україна, на жаль, лідер країн південно – східної Європи, за кількістю постраждалих


Засідання районного методичного об’єднання вчителів початкових класів (07.02.2017)

Засідання районного методичного об’єднання вчителів початкових класів (07.02.2017)

Тема:«Моделювання організаційних форм компетентнісно орієнтованого навчання з основ наук у початкових класах».

Матеріали доступні для скачування за посиланням https://drive.google.com/drive/folders/0B3LZ7pupln-3bzNXUFh6cFNaNU0?usp=sharing

 Мета:Ознайомити учасників конференції  з особливістю моделювання форм  компетентнісно орієнтованого навчання з основ наук у початковій школі.

Розглянути інноваційні форми і методи навчання, що сприяють  вдалому моделюванню уроку задля  формування предметних   компетентностей молодших школярів.

План

Дата проведення:    7 лютого 2017року

Час проведення:      13.00  – 14.00 год.

Місце проведення:  відділ освіти Томаківської РДА

Форма проведення: онлайн – конференція

Учасники:    вчителі початкових класів району

Відповідальні:

  • методистметодичної служби відділу освіти  – Пилипчинець О.С.;
  • директорТомаківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»№1 – Філь Т.П.;
  • керівник РМО – Скрипник А.І.;
  • керівник ШМО – Шевченко С.А.

 

Зміст роботи Виконавець
1 Ознайомлення з планом роботи онлайн-конференції. Методист методичноговідділу освітиПилипчинець О.С.
2 Теоретичний блок:  Доповідь за темою: «Моделювання організаційних форм компетентнісноорієнтованого навчання з основ наук у початкових класах». Вчитель початкових класів, керівник ШМО Шевченко С.А.
3 Практичний блок:  Презентація уроку математики у 3 класі за темою: «Знаходження  значень виразів на дії різного ступеня. Розв’язування задач». Презентація уроку Літературного читання в 4 класі за темою: «Іван Франко «Лисичка- кума». Вчитель початкових класів Лавруша О.В.   Вчитель початкових класів Чепурна Н.С.
4 Рекомендації учасникам конференції. Вчитель початкових класів, керівник ШМО Шевченко С.А.

 

КОНКУРС «ІДУ НА УРОК»

Конкурси – невід`ємна частина роботи педагога. Завдяки їм вчителі підвищують кваліфікаційну категорію, розвивають свої навички, презентують і популяризують свою діяльність серед  колег.

01 лютого на базі Володимирівської філії  Томаківського НВК « ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» №1 проведено районний конкурс серед вчителів української мови і літератури « Іду на урок». Гідно представили свої навчальні заклади Сергійчук Т.О. (Томаківський НВК « ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» №1),               Галайда Т.В.( Добронадіївський  НВК « ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» ),               Михайльо Л.Т. (Настасівська ЗОШ І-ІІІ ступенів). Словесники змагалися у таких видах діяльності, як «Власний блог», «Урок», «Самоаналіз уроку», « педагогічний портрет», «Тест». Креативність і неординарність, працелюбство і наполегливість, педагогічний хист і кмітливість, почуття гумору і артистизм – це неповний перелік характерних рис вчителів – філологів, які змагалися за першість у  конкурсі. Продемонструвавши впровадження інноваційних технологій на уроках і високий фаховий потенціал, творчість і мобільність вчителів зуміли запалити ще одну іскорку бажання стати розумнішими, допитливішими і в школярів Володимирівської філії, і в колег району.

Компетентне журі у складі Хижняк І.В. (Томаківський НВК « ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» №1), Боровик Г.І. (Вищетарасівська ЗОШ І-ІІІ ступенів), Кулик Л.В. (Томаківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2), Буртняк С.Г.(Глухівський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ»), Козачук М.С. (Володимирівська філія Томаківського НВК « ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» №1) взяли на себе відповідальну місію – визначити кращого з кращих. До речі, кожен з них у свій час був учасником чи переможцем районного  чи й обласного етапу конкурсу, отже знають «кухню зсередини», і « відчувають» настрій, проблеми, переваги у потенціалі тих, хто змагається

У конкурсі «Іду на урок» не було переможених, бо кожен учасник змагань гідний високої оцінки. А перемогу виборола Михайльо Людмила Томашівна, вчитель – новатор, вчитель – фасилітатор, вчитель – імпресіоніст, який відкриває вихованцям двері у світ знань і позитивних емоцій.

Видавництво "ІТ-книга"

Інтерактивний конкурс-квест з інформатики “Айтішка” (2017)

Видавництво “ІТ-книга” запрошує взяти участь в інтерактивному конкурсі-квесті з інформатики “Айтішка” для учнів 5-7 класів. Основний етап конкурсу пройде 22 квітня (власне квест), а фінальний (змагання з програмування у Скретчі) – 13 травня. Квест відбуватиметься в режимі “ріал тайм”. До фіналу вийдуть ті, хто пройде найбільше кімнат за 1,5 години.

Завдання конкурсу базуються на матеріалі програми з інформатики для 5 класу. Переможець отримає цінний приз – планшетний ПК, а його вчитель – винагороду 1000 грн.

Сайт конкурсу: itknyga.com.ua. На ньому можна зареєструватися та пройти БЕЗКОШТОВНИЙ пробний квест.

Вартість участі 1 учня становить 20 грн.

Здорове харчування школяра – запорука успіху навчального процессу.

24 січня у Чумаківській ЗОШ І-ІІІ ст. відбулася перевірка харчоблоку. З січня 2017 року збільшилась вартість одноразового харчування учнів на 4 грн. і становить 12 гривень.

Під час відвідування харчоблоку було перевірено приготування готових страв, умови зберігання м’яса, риби, масла, овочів, хліба.

Харчуванням у закладі охоплено 84 учні, з них: 65 учнів 1-4 клас, 15 дітей з малозабезпечених сімей, 2 дітей батьки яких є учасниками АТО, 2 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Режим харчування в школі відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.  В закладі наявне перспективне меню та затверджене щоденне меню-розклад, відповідно до яких для батьків розміщена інформація  у шкільній їдальні.

Створені умови для безпечного та якісного харчування. Приміщення харчоблоку забезпечені холодною та гарячою протічною водою, відповідними миючими та дезінфікуючими засобами.

Заклад забезпечений необхідною кількістю посуду, маркування ведеться згідно з вимогами, посуд використовується за призначенням.

Всі продукти, які поступають до закладу, приймаються, зберігаються та використовуються відповідно до вимог Інструкції, їх якість відповідає вимогам державних стандартів.

З метою забезпечення раціонального харчування у закладі здійснюється контроль за виконанням норм натурального набору продуктів.

Аналізуючи наявність та стан ведення документів на підтвердження якості продуктів харчування, які поступають у шкільні їдальні, встановлено, що покращена робота щодо систематизації супровідних документів.

Аналізуючи приготовлені страви можна зробити висновок про різноманітне, збалансоване та збагачене вітамінами меню.

 

Методист відділу освіти Пилипчинець О.С.