Гра у шахи

Сьогодні, в епоху інформаційних технологій, особливого значення набуває здатність швидко орієнтуватись у величезному потоці інформації, аналізувати її і робити логічні висновки. Одним із засобів, що сприяють розвитку інтелектуальних здібностей, є гра у шахи.

Шахи для дітей – це не тільки гра, що приносить задоволення, а й ефективний засіб для розумового розвитку.

Шахи –  один з найпопулярніших видів спорту в нашій країні. Ними займається понад 700 тисяч чоловік. У нашій країні розвитку шахового спорту приділяється значна увага. Зокрема, вже понад півстоліття ведеться планомірна й цілеспрямована робота з юними шахістами. Вже нагромаджено чималий досвід використання шахів як одного з корисних видів гурткової роботи.

Cучасне життя потребує від людини не шаблонних дій, а гнучко­го мислення, широкої ерудиції, вміння розв’язувати різні про­блеми. Інтелектуальний розвиток особистості слід починати з ран­нього дитинства. Дуже важливо виховати у дошкільників уміння концентрувати увагу, аналізувати ситуації та робити висновки, мо­делювати певну реальність і способи поведінки у ній. Шахи є одним із тих засобів, що дають змогу педагогам успішно розв’язувати ці за­вдання та оптимізувати всебічний розвиток дітей.

Гра у шахи вчить дітей діяти обдумано, адже у шахах є правило: доторкнувся до фігури — маєш нею ходити. Розмірковуючи над на­ступним ходом, діти вчаться прогнозувати майбутнє.

Граючи у шахи, діти, до того ж, вчаться не падати духом, знаходи­ти вихід із будь-якої ситуації, відшуковувати різні способи розв’язання складних завдань.

Гра у шахи розглядається як важливий елемент підготовки дошкільників до навчання у школі. Адже діти, які вміють грати у шахи, легше та швидше засвоюють шкільні дисципліни, насампе­ред математичного циклу.

Гра у шахи сприяє активізації процесів пізнання та само­пізнання. Активна взаємодія дітей під час гри викликає у кожного з них потребу адекватніше сприймати себе самого та своїх одно­літків, а це, у свою чергу, стимулює розвиток самооцінки, само­регуляції та самоконтролю. Саморе­гуляція та самоконтроль є психічними механізмами, що сприяють формуван­ню компетентної особистості, впевне­ної у своїх силах, здібностях і можли­востях.

За словами Василя Сухомлинського, вже у дошкільному віці серед дітей виділяються теоретики та мрійники. Шахи однаково необхідні і тим, і тим. Теоретикам вони допоможуть удоско­налити їхній логічний апарат, а мрій­никам дадуть змогу збалансувати здіб­ності, необхідні для навчання у школі. Практика роботи пока­зує, що гра у шахи багато дає і обдарованим дітям, і тим, які ще не проявили своїх здібностей. Тому починати навчання мудрої гри слід якнайраніше, але на доступному для дітей рівні.

У новій редакції Базового компоненту дошкільної освіти України 2012 вперше у варіативній складовій визначено освітню лінію «Шахи».  Для реалізації даного освітньої лінії «Шахи» необхідні програмові завдання шахово-ігрової компетенції дітей передбачені у представленій авторській програмі гуртка «Шахи для дітей дошкільного віку».

Метою даної програми  є організація та проведення гурткової роботи з дітьми старшого дошкільного віку, формування у дітей стійкого інтересу до гри у шахи, розвиток допитливості, інтелектуальних здібностей та по­треби у набутті нових знань, засвоєння дітьми основних шахових понять та правил вза­ємодії з партнером під час гри у шахи, формування вміння планувати свою діяльність, контролю­вати та об’єктивно оцінювати себе.

Роботу шахового гуртка можна розглядати в двох аспектах. Перший аспект –спортивний. З гуртківців можуть зрости розрядники, майстри спорту, які успішно виступатимуть у змаганнях на першість міста, області, країни. Другий аспект –  виховний. Заняття шахами справляють благотворний вплив на всіх дітей – незалежно від того, стануть вони спортсменами високої кваліфікації чи ні. Від чого ж залежить успішність роботи шахового гуртка? Насамперед від активності та вміння його керівника. Ентузіаст шахів, який любить дітей і прагне передати їм усе, що вміє та знає сам, заохотить до занять багатьох дітей,

знайде спільників і в педагогічному колективі, і серед батьків.

Робота шахового гуртка спрямована на розв’язання низки освітніх,   розвивальних, виховних і корекційних завдань.

Освітні завдання:

•                          ознайомити дітей із шахівницею, шаховими фігурами та правилами гри у шахи;

•                         учити розмірковувати, запам’ятовувати, порівнювати, уза­гальнювати, будувати логічні ланцюжки, передбачати ре­зультати своєї діяльності;

•                          формувати вміння орієнтуватися на площині.

Розвивальні завдання:

•                          розвивати пізнавальні психічні процеси — увагу, уяву, пам’ять, мислення;

•                         удосконалювати пояснювальне мовлення;

•                          формувати довільність психічних процесів;

•                          розвивати вольову сферу особистості.

Виховні завдання:

•                          виховувати самостійність, цілеспрямованість, наполегли­вість у досягненні мети.

Корекційні завдання:

•                         урівноважувати поведінку гіперактивних дітей;

•                          формувати здатність зосереджуватися на одному виді ді­яльності тривалий час.

Заняття проводяться раз на тиждень у другій половині дня для підгруп по 6 – 10 дітей. Тривалість одного заняття становить 20 – 25 хвилин. Основна форма заняття – ігрові ситуації.

Дотримуючись таких основних принципів як:  відповідність завданням освіти і виховання дітей дошкільного віку, насамперед збереження їх фізичного та психічного здоров’я, послідовної гуманізації, демократизації освітньо – виховного процесу, відповідність навчального матеріалу рівню анатомо-фізіологічного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, забезпечення ігрового характеру навчальної діяльності дітей під час навчання, науковість,  доступність, комунікативна спрямованість інтеграція змісту і технології навчання та виконуючи завдання програми гуртка можна досягти таких результатів  :

–        діти знають шахові терміни — «біле» і «чорне» поля, «горизон­таль», «вертикаль», «діагональ», «центр», «партнери», «по­чаткове положення», «білі», «чорні», «хід», «стояти під боєм», «довга і коротка рокіровки», «шах», «мат», «пат», «нічия»;

–        знають назви шахових фігур — «пішак», «тура», «кінь», «слон», «ферзь»,  «король»;

–        орієнтуються на шахівниці;

–        правильно розміщують шахівницю між партнерами, розставляють фігури перед грою;

–        розрізняють горизонталь, вертикаль, діагональ;

–        знають правила, за якими ходить та б’є кожна фігура;

–        грають кожною фігурою окремо і в сукупності з іншими фігурами;

–        без порушень правил шахового кодексу: рокіруються, оголошують шах, ставлять мат.

 

 

Ознайомитись…

Залишити відповідь

Увійти через: