Засідання РМО вчителів фізики (28.10.2016)

28.10.2016 р. на базі відділу освіти відбулося віртуальне засідання РМО вчителів фізики у вигляді вебінар.  Вебінар проводили:

 • методист Паславський С.К.
 • керівник РМО Мольцан В.І.
 • вчитель фізики Вищетарасівської ЗОШ І-ІІІІ ст. Сіянко А.В.

Доброго дня всім учасникам вебінару!

У нас друге в цьому навчальному році засідання РМО фізиків по темі  «Формування ключових компетенцій учнів в навчальній діяльності. Проблеми. Пошуки. Знахідки за таким планом:

 1. Теоретичне питання (керівник РМО Мольцан В.І.)
 2. Відеозвіт по темі (Сіянко Алла Василівна, Вищетарасівська ЗОШ)
 3. Обмін досвідом та своїми знахідками
 4. Підготовка до ІІ (районного) етапу проведення Всеукраїнської предметної олімпіади з фізики
 5. Різне

Теоретичне питання

(Слайд 1) Як вам відомо, наше РМО працює над проблемою:

«Створення умов  для виховання соціально-прогресивної, творчої особистості, спроможного до реалізації себе в соціумі», тому і обрана тема для семінару«Формування ключових компетенцій учнів в навчальній діяльності»

Концепція розвитку школи стверджує необхідність якісного оновлення змісту освіти, забезпечення безперервного процесу становлення та розвитку гармонійної творчої особистості учня.

(Слайд 2) Відповідно до стратегічних завдань сучасної європейської освіти

 • Навчити жити разом
 • Навчити вчитися
 • Навчити діяти

Навчити жити (відповідати за власні вчинки та своє життя), (Слайд 3) одне з першочергових завдань сучасної школи – це розвиток у школяра самостійності, здатності до самоорганізації, саморозвитку, самовиховання, самоосвіти, тобто виховати компетентну особистість

(Слайд 4) У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти дається тлумачення 3 понять::

 • компетентність – набута у процесі навчання інтегрована здатність учня, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці;
 • ключова компетентність – спеціально структурований комплекс характеристик (якостей) особистості, що дає можливість їй ефективно діяти у різних сферах життєдіяльності і належить до загальногалузевого змісту освітніх стандартів;
 • компетентнісний підхід – спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, яким підпорядковані ключова, загальнопредметна і предметна (галузева) компетентності;

(Слайд 5) Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей. До ключових компетентностей належить:

 Уміння вчитися,

Комунікативна компетенція – володіння мовами; знання, вміння та навички, пов’язані зі застосуванням засобів комунікації; наявність знань про психологічні особливості спілкування, способи уникнення та розв’язання конфліктівспілкуватися державною, рідною та іноземними мовами,

інформаційно компетенція —визначає спроможність особистості шукати, опрацьовувати, використовувати, зберігати та передавати різноманітну інформацію

соціальна компетенція — розуміння людиною суспільства та соціальних процесів, осмислення своєї причетності до них. Соціальна компетенція охоплює особистісні якості, знання, цінності та принципи особистості, приймати рішення, робити вибір громадянська,

Полікультурна компетенція — система здатностей особистості, які визначають успішність виконання нею соціальних ролей, поважати та розуміти інших людей.

підприємницька і здоров’язбережувальна компетентності,

Продуктивна творча діяльностьвміння творчо підходити до розв язання життєвих проблем, отримуючи при цьому максимальний результат

Своїм досвідом і надбаннями викладання фізики у 7 та 8 класах за новою программою поділиться вчителька фізики Вищетарасівської ЗОШ Сіянко Алла Василівна.

Підготовка до ІІ (районного) етапу проведення Всеукраїнської предметної олімпіади з фізики

В суботу розпочинається ІІ етап учнівських предметних олімпіад. На сьогоднішній день ви вже провели І етап і визначилися з учасниками Районного етапу. Кожна школа отримала рекомендації щодо проведення ІІ етапу.

У ІІ (районному, міському) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики у 2016/2017 навчальному році беруть участь учні 7-11 класів.

Початок олімпіади о 1000. На виконання учнями завдань відводиться      3 астрономічні години. Завдання на сайті КВНЗ «ДОІППО» в рубриці «Інтелектуальні змагання». Ключ –напередодні  проведення.

Комплект олімпіадних завдань охоплює вивчений учнями матеріал з різних розділів курсу фізики відповідно до навчальної програми за попередні роки навчання та з розділів, тем, які учні повинні були опанувати до терміну проведення олімпіади, а саме:

Клас Розділи, теми
7 Розділ 1. «Фізика як природнича наука. Методи  наукового пізнання». Розділ 2. «Механічний рух» (з теми «Прямолінійний рівномірний рух.» по тему «Нерівномірний рух» включно).
8 Розділ 1. «Тепловіявища. (з теми «Температура. Теплове розширення» по тему «Рівняння теплового балансу» включно).
9 Розділ 1. «Електричне поле». Розділ 2. «Електричний струм» (з теми «Електричний струм» по тему «Вимірювання напруги» включно).
10 Розділ 1. «Кінематика». Розділ 2. «Динаміка» (з теми «Механічна взаємодія тіл» по тему «Закон всесвітнього тяжіння» включно).
11 Розділ 1. «Електричне поле». Розділ 2. «Електричний струм».

Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії у 2016/2017 навчальному році

 1. У ІІ (районному, міському) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії беруть участь учні 10-11 класів. Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 22.09.11р. № 1099 (далі Положення), участь в олімпіаді можуть брати й учні молодших (порівняно з класом фактичного навчання) класів. Залучення до участі в олімпіаді учнів
  8-9 класів має важливе значення, оскільки сприяє розвитку пізнавального інтересу до вивчення астрономії учнів середнього шкільного віку, розкриття їхніх здібностей, набуття досвіду участі в інтелектуальних змаганнях.
 2. Початок виконання олімпіадних завдань 1000. На виконання учнями завдань відводиться 3 астрономічні години.
 3. Код до завдань ІІ етапу олімпіади буде надіслано напередодні.
 4. Комплект олімпіадних завдань для учнів 10-х класів охоплює астрономічний матеріал із курсу природознавства (Програми для середньої загальноосвітньої школи. Природознавство. 5-6. – К.; Ірпінь: Перун, 2005) та матеріал із курсу фізики 7-10 класів (Фізика. 7-9. – К.; Ірпінь: Перун, 2005.; Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Фізика. Академічний рівень. – К., 2010), також може містити матеріал, розрахований на загальну ерудицію, допитливість школярів.

Комплект олімпіадних завдань для учнів 11-х класів охоплює вивчений з астрономії матеріал із курсу природознавства (Програми для середньої загальноосвітньої школи. Природознавство. 5-. – К.; Ірпінь: Перун, 2012), а також із курсу астрономії рівнів стандарту та академічного (Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 11 клас. Астрономія. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. – К., 2010.) із тем, які учні-учасники ІІ етапу олімпіади повинні були опанувати до терміну проведення олімпіади:

 • Тема 1. Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства. короткий огляд об’єктів дослідження  в астрономії.
 • Тема 2. Основи практичної  астрономії.
 • Тема 3. Методи та засоби астрономічних досліджень.
 • Тема 4. Сонячна система.
 • Тема 5. Сонце – найближча зоря.

Завдання можуть містити матеріал, розрахований на загальну ерудицію, допитливість школярів.

Комплект завдань для кожної паралелі складається з 5 завдань. Поряд з умовою задачі подана максимальна кількість балів, яку учень може одержати за її розв’язання. Максимальна сума балів за виконання всіх олімпіадних завдань становить 25 балів.

Особливі умови. Учням не дозволяється користуватися додатковою літературою (посібниками, довідниками тощо), мобільними телефонами. Учням 11-х класів слід мати карти зоряного неба.

Шановні колеги!

Підраховано, що  за час своєї професійної діяльності учитель дає (в середньому) більше 25 тисяч уроків. Ці уроки повинні бути добре  підготовлені, повинні сприяти розвитку учнів, виховувати потребу і здатність до навчання упродовж всього життя.

Крім того, кожен урок  повинен в той же час приносити успіх учителю, доставляти йому почуття радості, задоволення своєю професією.

Для  вчителя кожен урок  – це важка робота, яка потребує 45 хвилин концентрації уваги і великого напруження.

Успіхів Вам колеги і дай Бог нам мудрості навчитися  дбати про здоров’я  учнів, своє здоров’я  бо щастя людини  90% – здоров’я.

Залишити відповідь

Увійти через: